Nhận xét kết quả bước đầu áp dụng phương pháp mô phỏng trong đào tạo kỹ năng lâm sàng cho sinh viên đại học chính quy tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nghiên cứu được tiến hành với hai mục tiêu là mô tả thực trạng ứng dụng phương pháp mô phỏng trong đào tạo kỹ năng lâm sàng cho sinh viên đại học chính quy và từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng lâm sàng bằng phương pháp mô phỏng tại trung tâm thực hành Tiền lâm sàng, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.