NGUYỄN XUÂN THIÊM. KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG

Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về an toàn người bệnh của Điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông năm 2020. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kiến thức và thực hành về an toàn người bệnh của Điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông...

Từ khóa: Thực ành, an toàn, kiến thức, điều dưỡng

76 p toantvdd 21/06/2021 707 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.