NGUYỄN THU HIỀN. KHẢO SÁT KIẾN THỨC DỰ PHÒNG VÀ XỬ TRÍ PHẢN VỆ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH NĂM 2022

Mô tả kiến thức dự phòng và xử trí phản vệ của sinh viên ĐHCQ khóa 14 trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2022. Đề xuất một số giải pháp tăng cường kiến thức dự phòng và xử trí phản vệ
của sinh viên ĐHCQ khóa 14 trường Đại học Điều dưỡng Nam Định...

Từ khóa: sinh viên, xử trí, phản vệ dự phòng

54 p toantvdd 01/08/2022 34 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.