NGUYỄN THỊ VIỆT HẰNG . SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

Mô tả sự hài lòng của người nhà người bệnh điều trị nội trú tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2021. Phân tích một số yếu tố liên quan đến hài lòng của của các đối tượng được nghiên cứu...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.