NGUYỄN THỊ THU THANH. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ PHƯƠNG PHÁP KANGAROO CỦA BÀ MẸ CÓ TRẺ SINH NON THÁNG TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2021

Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành về phương pháp Kangaroo của bà mẹ có trẻ sinh non tháng tại khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2021. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến thực hành về phương pháp Kangaroo của bà mẹ có trẻ sinh non tháng tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.