NGUYỄN THỊ THU HẰNG. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN TRUYỀN MÁU CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về an toàn truyền máu của điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2021. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả an toàn truyền máu của điềudưỡng tại Bệnh viện Nhi Trung ương...

Từ khóa: An toàn truyền máu, điều dưỡng

58 p toantvdd 25/01/2022 118 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.