NGUYỄN THỊ THANH TÂM. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI Y TẾ CỦA SINH VIÊN ĐHCQ –KHÓA 12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH NĂM 2019

Thực trạng kiến thức, thực hành phân loại chất thải y tế của sinh viên Đại học Điều dưỡng Nam Định khi đi thực hành lâm sàng. Đề xuất một số giải pháp nâng cao kiến thức, thực hành phân loại rác thải y tế của sinh viên ...

Từ khóa: Chất thải y tế, sinh viên

38 p toantvdd 21/07/2019 148 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.