Nguyễn Thị Thanh Huyền. Thực trạng tuân thủ vệ sinh bàn tay của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khao tỉnh Hải Dương năm 2016

Mô tả thực trạng việc tuân thủ vệ sinh bàn tay của nhân viên y tế. Đề xuất giải pháp tăng cường sự tuân thủ vệ sinh bàn tay của nhân viên y tế...

Từ khóa: Tuân thủ vệ sinh bàn tay, nhân viên y tế

31 p toantvdd 30/06/2019 228 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.