Nguyễn Thị Phượng - NHẬN THỨC HÀNH VI NGUY CƠ TRONG TUÂN THỦ SỬ DỤNG THUỐC CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI KHOA NỘI TIM MẠCH, BỆNH VIỆN GANG THÉP NĂM 2018

Mục tiêu :
1. Mô tả nhận thức về các hành vi nguy cơ trong sử dụng thuốc của
người bệnh tăng huyết áp tại khoa Nội tim mạch bệnh viện Gang Thép năm
2018.
2. Đề xuất giải pháp tăng cường tuân thủ sử dụng thuốc ở người bệnh tăng
huyết áp tại Bệnh viện Gang Thép.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.