NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN - THỰC TRẠNG THỰC HÀNH QUY TRÌNH TIÊM AN TOÀN CỦA SINH VIÊN KHÓA 10 THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2018

1.Đánh giá thực trạng thực hành quy trình tiêm an toàn của sinh viên khóa 10 thực tập tại BVĐK tỉnh Nam Định năm 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao kiến thức và thực hành tiêm an toàn.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.