Nguyễn Thị Huyền Trang - THAY ĐỔI NHẬN THỨC VỀ PHÒNG TÁI PHÁT BỆNH CỦA NGƯỜI BỆNH LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG SAU CAN THIỆP GIÁO DỤC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2017

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. Mô tả thực trạng nhận thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh loét dạ dày tá tràng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017.
2. Đánh giá sự thay đổi nhận thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh loét dạ dày tá tràng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định sau can thiệp giáo dục.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.