NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

Mô tả kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh của điều dưỡng ở các khoa lâm sàng tại Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2019.Xác định một số yếu tố liên quan đến thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh của điều dưỡng ở các khoa lâm sàng tại Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2019.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.