NGUYỄN THỊ DỊU. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÕNG CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ CÔNG TÁC CHĂM SÓC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THỤY TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2019

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy tỉnh Thái Bình năm 2019. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy tỉnh Thái Bình năm 2019.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.