NGUYỄN SƠN TÙNG. HIỆU QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CHI TRÊN CHO NGƯỜI BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NAM ĐỊNH NĂM 2019

Mô tả thực trạng mất, giảm chức năng vận động chi trên của người bệnh tai biến mạch máu não được điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định năm 2019. Đánh giá hiệu quả của chương trình tập vận động bổ sung chi trên có chọn lọc bằng các bài tập nhắc lại trong phục hồi chức năng vận động chi trên cho người bệnh TBMMN được điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.