NGUYỄN QUANG KHA. THỰC TRẠNG BIẾN CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN VỊ TRÍ ĐƯỜNG VÀO MẠCH MÁU TRONG THĂM DÒ ĐIỆN SINH LÝ TIM VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG CÓ TẦN SỐ RADIO (RF) TẠI VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM – BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Mô tả thực trạng biến chứng liên quan đến vị trí đường vào mạch máu trong thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim bằng năng lượng sóng có tần số Radio (RF) ở người bệnh rối loạn nhịp tim tại Viện Tim Mạch –Bệnh viện Bạch Mai năm 2021. Phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc để giảm tỷ lệ biến chứng liên quan đến vị trí đường vào mạch máu trong thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim bằng năng lượng sóng có tần số Radio (RF) tại Viện Tim Mạch – Bệnh viện Bạch Mai...

Từ khóa: Biến chứng, mạch máu, rối loạn nhịp tim

73 p toantvdd 23/05/2022 150 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.