NGUYỄN LINH CHI. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC XỬ TRÍ SỐT CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TỈNH NAM ĐIỊNH NĂM 2020

Mô tat thực trạng kiến thức xử trí sốt của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức xử trí sốt của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi...

Từ khóa: Xử trí sốt, bà mẹ, trẻ em

50 p toantvdd 12/10/2020 487 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.