Nguyễn Duy Tâm - THỰC TRẠNG THỰC HIỆN MŨI TIÊM AN TOÀN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÙ CANG CHẢI TỈNH YÊN BÁI NĂM 2018

Mục tiêu:
1. Xác định thực trạng thực hiện của mũi tiêm an toàn theo hướng dẫn của
Bộ y tế tại Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải
2. Đề xuất giải pháp nâng cao thực hiện mũi tiêm an toàn tại trung tâm y tế
huyện Mù cang Chải

Từ khóa: Tiêm an toàn, điều dưỡng

26 p hieutvdd 15/05/2019 422 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.