NGUYỄN ĐỨC KHÁNH DUY. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NGƯỜI TRỒNG HOA, CÂY CẢNH TẠI XÃ NAM PHONG –THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH –TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2019

Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của người trồng hoa, cây cảnh. Đề xuất một sốgiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc BVTV cho người trồng hoa, cây cảnh..
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.