NGUYỄN BÍCH HẰNG. THAY ĐỔI KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CHO BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI MẮC NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH YÊN BÁI SAU GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Mô tả thực trạng kiến thức và thái độ về bệnh, cách chăm sóc và dự phòng NKHHCT của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi mắc NKHHCT tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái năm 2020. Đánh giá sự thay đổi kiến thức và thái độ về bệnh, cách chăm sóc và dự phòng NKHHCT của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi mắc NKHHCT tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái năm 2020 sau can thiệp giáo dục sức khỏe
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.