Nghiên cứu tình trạng trầm cảm ở người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại Hải Phòng năm 2016

Đánh giá thực trạng trầm cảm ở người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ. Xác định một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại Hải Phòng năm 2016.

Từ khóa: Trầm cảm, suy thận, lọc máu chu kỳ

81 p toantvdd 15/05/2019 215 3

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.