Nghiên cứu nồng độ một số Hormon tuyến giáp trong máu người phơi nhiễm chất Da Cam/ Dioxin

Định lượng nồng độ Dioxin và hormon tuyến giáp trong máu người. phân tích mối liên quan nồng độ giữa TSH và hormon tuyến giáp với nồng độ dioxin trong máu những người phơi nhiễm chất da cam ...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.