Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tai biến mạch máu não vùng hố sau

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tai biến mạch máu não vùng hố sau, tìm hiểu mối liên quan giữa lâm sàng với cận lâm sàng của tai biến mạch máu não vùng hố sau...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.