Nghiên cứu cấu trúc, siêu cấu trúc ống sinh tinh của bệnh nhân vô tinh thể sinh tinh nửa chừng ( Maturation Arrest)

Đánh giá sự biến đổi cấu trúc, siêu cấu trúc ống sinh tinh của bệnh nhân vô tinh thể sinh tinh nửa chừng.Bước đầu tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ hormon FSH, LH và testosteron với thể tích tinh hoàn, khả năng sinh tinh của bệnh nhân vô tinh thể sinh tinh nửa chừng
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.