Nghiên cứu bước đầu mối tương quan của đo áp lực hậu môn trực tràng phân giải cao và cộng hưởng từ động học sàn chậu trên bệnh nhân táo bón do sa trực tràng kiểu túi

Bài viết Nghiên cứu bước đầu mối tương quan của đo áp lực hậu môn trực tràng phân giải cao và cộng hưởng từ động học sàn chậu trên bệnh nhân táo bón do sa trực tràng kiểu túi được nghiên cứu nhằm mục đích xác định mối tương quan giữa các thông số từ đo HR-ARM và các kết quả DP-MRI.