Nền công nghiệp chăm sóc sức khỏe

Công nghiệp chăm sóc sức khỏe (CSSK) là một trong những ngành công nghiệp, ngành dịch vụ lớn, phát triển nhanh. Bài viết nêu các đặc điểm và các bộ phận cấu thành của ngành CSSK; chỉ ra vai trò của người thầy thuốc, nhà sản xuất, người bệnh, cơ quan bảo hiểm, bệnh viện và nhà nước đối với ngành này.