Một số biện pháp phòng ngừa, ứng phó với stress của điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

Bài viết trình bày việc tìm hiểu thực trạng stress của ĐDV Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Nam Định. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phòng ngừa giảm thiểu stress cho cán bộ ĐDV BVĐK tỉnh Nam Định.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.