MAI THỊ THU HẰNG. MỨC ĐỘ GẮN KẾT VỚI TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH

Mô tả mức độ gắn kết với tổ chức của các điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết tổ chức của các điều dưỡng bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.