MAI LỆ QUYÊN.THAY ĐỔI KIẾN THỨC CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 2 TUỔI MẮC BỆNH TIÊU CHẢY CẤP CỦA BÀ MẸ TẠI BỆNH VIỆN NHI TỈNH NAM ĐỊNH SAU GIÁO DỤC SỨC KHOẺ

Mô tả thực trạng kiến thức chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi mắc bệnh tiêu chảy cấp của bà mẹ tại Bệnh viện Nhi Nam Định năm 2021. Đánh giá sự thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi mắc bệnh tiêu chảy cấp của bà mẹ tại Bệnh viện Nhi Nam Định sau giáo dục sức khỏe...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.