LÊ XUÂN HỒNG. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU DI ĐỘNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN TẠI TRUƠNGF ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

ứng dụng công nghệ dữ liệu di động thực hiện quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.