LÊ THỊ THU HẰNG. NHẬN XÉT NGUY CƠ TRẦM CẢM SAU SINH Ở CÁCBÀ MẸ CÓ CON ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM 2019

Mô tả nguy cơ trầm cảm sau sinh ở các bà mẹ có con đang điều trị tại khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019. Đánh giá một số yếu tố liên quan tới nguy cơ trầm cảm sau sinh ở các bà mẹ có con đang điều trị tại khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.