LÊ THỊ THANH HUYỀN. THAY ĐỔI LỐI SỐNG Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2019 SAU GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về lối sống ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị năm 2019. Đánh giá sự thay đổi kiến thức và thực hành về lối sống của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị sau giáo dục sức khỏe.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.