LÊ THỊ LINH. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CHỒNG TRỒNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VỢ KHI CÓ THAI TẠI PHƯỜNG VỊXUYÊNTHÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2019

Mô tả sự tham gia của người chồng trong chăm sóc sức khoẻ vợ khi có thai. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của người chồng trong chăm sóc sức khoẻ vợ khi có thai...

Từ khóa: Chăm sóc sức khỏe, phụ nữ mang thai

51 p toantvdd 21/07/2019 111 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.