LÂM VĂN NGUYÊN. ỨNG DỤNG MÃ QR CODE TRONG QUẢN LÝ TÀI SẢN TRANG THIẾT BỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Đưa phần mềm trở thành công cụ hữu ích trong quản lý, sử dụng trang thiết bị của cả cán bộ, giảng viên trực tiếp sử dụng...

Từ khóa: Mã QR code, quản lý tài sản

23 p toantvdd 08/10/2020 105 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.