LẠI VĂN HẢI. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TỰ THEO DÕI HỌC CÁC KỸ NĂNG CỦA HỌC PHẦN TIN HỌC THEO CHUẨN KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ sinh viên tự theo dõi học các kỹ năng của học phần tin học theo chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin. Mô tả phản hồi của sinh viên về việc sử dụng công cụ hỗ trợ tự theo dõi học...

Từ khóa: Công cụ hỗ trợ, học phần, tin học

48 p toantvdd 09/10/2020 157 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.