LẠI VĂN ĐỊNH. DẠY HỌC XÁC XUẤT -THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP

Nghiên cứu tổng quan một số VĐ lý luận về LLDH Toán và VĐ phát triển NL người học trong giáo dục đại học, một số VĐ về đào tạo và chuẩn NL nghề Điều dưỡng ở bậc đại học; lý luận và thực tiễn giảng dạy XS-TK cho SV ngành Điều dưỡng, từ đó xác định một số tiêu chuẩn, tiêu chí trong NL nghề Điều dưỡng có thể tiếp cận trong DH XS-TK. Xác định những thành tố của NL vận dụng XS-TK vào NN điều dưỡng có...
thể phát triển cho SV ngành Điều dƣỡng.
+ Thiết kế và sử dụng những BP giảng dạy XS-TK theo hƣớng tiếp cận năng
lực nghề nghiệp điều dƣỡng cho SV.
+ TN sƣ phạm để kiểm nghiệm tính khả thi, tính hiệu quả của những BP đề xuất.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.