Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng biến chứng do tăng huyết áp của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Có 61,2% người bệnh có kiến thức đạt và 55,3% người
bệnh có thực hành đạt về phòng biến chứng do tăng huyết áp. Kết quả cũng chỉ ra
các yếu tố: Trình độ học vấn, giới tính, tiền sử gia đình có người mắc tăng huyết áp
ảnh hưởng tới kiến thức của người bệnh và ảnh hưởng tới thực hành phòng biến
chứng của người bệnh là 2 yếu tố: giới tính và thời gian bị mắc tăng huyết áp. Kết
quả cũng cho thấy kiến thức về phòng biến chứng tăng huyết áp có liên quan chặt
chẽ với thực hành đạt của đối tượng nghiên cứu.
Kết luận: Kiến thức của người bệnh tham gia nghiên cứu về phòng biến
chứng tăng huyết áp còn chưa cao đặc biệt là kiến thức về biến chứng và dấu hiệu
sớm của các biến chứng. Thực hành của đối tượng nghiên cứu về thay đổi lối sống,
xử trí khi có dấu hiệu của cơn tăng huyết áp kịch phát còn nhiều hạn chế và tỷ lệ
người bệnh kiểm soát được chỉ số huyết áp là rất thấp.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.