Kiến thức phòng ngừa chuẩn của điều dưỡng và các yếu tố môi trường liên quan đến kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện

Phơi nhiễm nghề nghiệp do tiếp xúc với máu và dịch cơ thể là mối quan tâm của người làm công tác y tế. Sự tuân thủ về phòng ngừa chuẩn và kiểm soát môi trường bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện. Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá kiến thức PNC của điều dưỡng và các yếu tố môi trường liên quan đến KSNTBV.