KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHO ĐIỀU DƯỠNG TRONG CÁC CƠ SỞ SỬ DỤNG NHÂN LỰC ĐIỀU DƯỠNG

Mô tả thực trạng nhân lực điều dưỡng tại các cơ sở sử dụng nhân lực điều dưỡng khu vực Miền Bắc và miền Trung. Xác định nhu cầu đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, sau đại học tại các cơ sở sử dụng nhân lực điều dưỡng khu vực Miền Bắc và miền Trung.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.