Khảo sát chất lượng dấm ăn lưu thông trên thị trường thành phố Nam Định năm 2017

Bài viết trình bày việc tiến hành phân tích 46 mẫu dấm tại thành phố Nam Định, qua phương pháp cảm quan 86.96% đạt loại khá có điểm cảm quan từ 15.2 đến 18, 13.04% loại trung bình, không có mẫu nào đạt loại tốt hoặc kém.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.