Kết quả ứng dụng phương pháp mô phỏng trong đào tạo cử nhân điều dưỡng tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Đánh giá hiệu quả của phương pháp mô phỏng trong đào tạo kỹ năng lâm sàng cho sinh viên đại học điều dưỡng chính quy...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.