Hiệu quả an thần midazolam trong điều trị nha khoa cho trẻ em (tổng quan hệ thống kết hợp phân tích gộp)

Trong bối cảnh Việt Nam hiện chưa có nghiên cứu tổng hợp hệ thống về sử dụng midazolam trong nha khoa cho trẻ em, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm hai mục đích: Đánh giá, so sánh hiệu quả sử dụng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng an thần midazolam cho trẻ em trong nha khoa bằng đường uống và đường niêm mạc.