Giải phẫu ứng dụng đám rối thần kinh cánh tay, đám rối cổ và thần kinh xi trên xác người Việt Nam trưởng thành

Bài viết mô tả các dạng cấu tạo giải phẫu của đám rối thần kinh cánh tay, đám rối cổ và thần kinh sọ XI; các khoảng cách có ý nghĩa từ các thần kinh tới các mốc giải phẫu giúp ích cho phẫu thuật phục hồi đám rối thần kinh cánh tay.