Giá trị của beta hCG tự do huyết thanh trong chửa trứng, chửa thường và u nguyên bào nuôi

Giá trị của beta hCG tự do huyết thanh trong chửa trứng, chửa thường và u nguyên bào nuôi. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, theo dõi dọc trên 191 trường hợp chửa trứng, 86 trường hợp chửa thường quý 1 và 33 trường hợp u nguyên bào nuôi được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nồng độ βhCG tự do huyết thanh trong chửa trứng là 432,6 ± 443,0 ng/ml; trong chửa thường là 71,2 ± 47,6 ng/ml; trong ủy nguyên bào nuôi là 121,7 ± 154,7ng/ml. Nồng độ của β hCG tự do huyết thanh trong chửa trứng cao hơn chửa thường và có ý nghĩa để chẩn đoán phân biệt.