Ebook Vô sinh do vòi tử cung - phúc mạc: Phần 2

Ebook Vô sinh do vòi tử cung - phúc mạc: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phôi thai học và giải phẫu học của vòi tử cung, vai trò của vòi tử cung trong chức năng sinh sản, các yếu tố nguy cơ và nguyên nhân vô sinh do vòi tử cung - phúc mạc, chẩn đoán hình ảnh trong đánh giá độ thông vòi tử cung,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.