Ebook Cẩm nang thực hành châm cứu: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cẩm nang thực hành châm cứu" trình bày các nội dung chính sau: Các nhóm huyệt ở tứ chi; Tâm nguyên lạc; Phế nguyên lạc; Nhóm huyệt trên toàn cơ thể; Hồi dương cửu châm; Trúng phong thất huyệt; Âm tam châm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.