Đồng bộ giữa máy thở và bệnh nhân trong thông khí hỗ trợ hiệu chỉnh theo tín hiệu thần kinh và thông khí hỗ trợ áp lực

Bài viết xác định tổng số không đồng bộ giữa máy thở và bệnh nhân thở máy hỗ trợ theo phương thức NAVA so với phương thức thở máy hỗ trợ áp lực.