Đỗ Thị Mai. Thực trạng cung ứng, tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người cao tuổi tại một số xã huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định năm 2013

Mô tả khả năng cung ứng và thực trạng tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh của người cao tuổi. Tìm hiểu thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người cao tuổi...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.