Đỗ Thị Hòa. Sự thay đổi kiến thức, thái độ của bà mẹ về vàng da sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Nam Định

Mô tả được thực trạng kiến thức, thái độ của bà mẹ về vàng da sơ sinh trước giáo dục sức khỏe. Đánh giá được sự thay đổi kiến thức, thái độ của bà mẹ về vàng da sơ sinh sau gdsk. Xác định được mối liên quan giữa kiến thức và thái độ của bà mẹ về vàng da sơ sinh...

Từ khóa: Bà mẹ, vàng da sơ sinh

31 p toantvdd 20/07/2019 104 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.