Đinh Quốc Bảo. Nghiên cứu tác dụng cải thiện trí nhớ của cao chiết xuất từ cây Guồi đỏ trên động vật thực nghiệm

Đánh giá tác dụng gây suy giảm trí nhớ của scopolamine trên chuột nhắt trắng. Đánh giá tác dụng cải thiện trí nhớ của cao chiết xuất từ cây Guồi đỏ trên chuột nhắt trắng có sử dụng scopolamine...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.