Điều trị hai giai đoạn sai khớp cắn hạng II - ca lâm sàng

1 trên nền xương hạng II do lùi hàm dưới. Điều trị bắt đầu bằng khí cụ chức năng Twinblock kích thích xương hàm dưới tăng trưởng, chỉnh tương quan hai hàm về hạng I xương trước khi kết thúc bằng khí cụ cố định Edgewise sắp xếp răng ngay ngắn, đạt khớp cắn hạng I bình thường.